Src İçin Gerekli Evraklar

Ticari araç kullanmak amacıyla alınan src belgesi için gerekli evraklar ve diğer şartlar aşağıda belirtilmiştir.

SRC BELGESİ KAYDI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

  1. Kimlik Fotokopisi  (üzerinde T.C.Kimlik numarası yazılı olması gerekiyor)
  2. 2 adet Bio Metrik fotoğraf
  3. Ehliyet fotokopisi
  4. Sabıka kaydı (kayıt esnasında yazılı beyan)
  5. Diploma aslı (diplomanın aslı göründükten sonra src adayına geri iade edilir)

01 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Mesleki Yeterlilik Kurslarında src belgesi için kursiyerlerden istenecek olan evrakları listesi verilmiştir. İlgili yönetmeliğe göre yukarıda istenilecek olan src için gerekli evrakların özeti verilmiş olup, aşağıda yönetmelikte belirtilen tam listeye göz atabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 212 575 55 19ARA

Kayıtta istenecek belgeler
MADDE 14 – (1) Kurslara kaydolacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:
a) Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu (EK-1).
b) Kayıt esnasında görülüp iade edilmek üzere T.C. kimlik numarası bulunan
nüfus cüzdanı.
c) Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 5237 sayılı Kanunun 188, 190 ve 191 inci
maddelerinden, 5607 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 6136
sayılı Kanununun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan
hüküm giydiğine dair adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığını gösterir yazılı
beyanı.
ç) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu
kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin, aslı
görüldükten sonra kurs müdürlüğünce onaylı örneği.
d) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
e) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına kayıt
yaptıracaklar için sürücü belgesinin fotokopisi.

(2) Kurslara kaydolacak Yabancı uyruklu kursiyerlerden aşağıda belirtilen
bilgi ve belgeler istenir:
a) Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu (EK-1).
b) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi.
c) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya
öğrenim vizesi.
ç)Yabancı uyrukluların Türkiye’de adli sicil ve arşiv kaydının olmadığına
dair ilgili makamlardan aldığı belge.
d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının
noter onaylı örnekleri.
e) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
f) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına kayıt
yaptıracaklar için sürücü belgesinin fotokopisi.

(3) Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, özel mesleki yeterlilik sertifikası
almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları
kurs tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılır.

(4) Kayıt için istenen belgeler kurs tarafından kayıt esnasında Modüle
tarattırılır, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belgelerin kontrolü yapılarak
uygun görülenler Modül üzerinden onaylanır. Tarama ve onaylama işleminde
eksik ve hata olması durumunda ilgililer hakkında gerekli işlem yapılır.

Src İçin Gerekli Evrakların tamamı yukarıdaki gibidir. Bu evrakları hazırladığınızda kurs ücreti ve eğitim takvimi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Src belgesi hakkında bizi twitter de takip edebilirsiniz.