SRC Ulaştırma Mevzuatı – 2

SRC Ulaştırma Mevzuatı - 2

1 / 40

1) Aşağıda verilenlerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amaçlarından birisi değildir?

2 / 40

2) Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamındadır?

3 / 40

3) Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

4 / 40

4) Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

5 / 40

5) Aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilik temsilcilerinin bulundurması gereken yeterliliklerden birisi değildir?

6 / 40

6) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yetki belgesi almadan taşımacılık faaliyetinde bulunanlara hangi ceza verilir?

7 / 40

7) Kamuya açık karayollarında motorlu taşıtlarla taşımacılık yapmak için zorunlu olan yetki belgesi nereden alınır?

8 / 40

8) Karayolu taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen veya yenilenen yetki belgelerinin geçerlilik süresi ne kadardır?

9 / 40

9) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren kaç takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgeleri yenilenir?

10 / 40

10) Yeki belgeleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 40

11) Yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde kendi taşıt belgelerinde kayıtlı olmayan taşıtları kullandıkları tespit edilen yetki belgesi sahiplerine aşağıda verilen cezalardan hangisi uygulanır?

12 / 40

12) Kendi yetki belgesinin faaliyet alanı dışında taşımacılık yaptığı tespit edilen yetki belgesi sahiplerine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

13 / 40

13) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması gereken bilgilerden birisi değildir?

14 / 40

14) Aşağıda verilenlerden hangisi taşımacılık faaliyetlerinin genel kurallarından birisi değildir?

15 / 40

15) Taşımacılık faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

16 / 40

16) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17 / 40

17) Taşımacı, eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine ne ceza verilir?

18 / 40

18) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. Bu kurala uymayan taşımacılara hangi ceza uygulanır?

19 / 40

19) Yetki belgesi sahipleri, yaptıkları taşıma sözleşmesindeki taahhütlerine uymakla yükümlüdürler. Bu kurala aykırı hareket yetki belgesi sahiplerine hangi ceza uygulanır?

20 / 40

20) Çevre ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine aykırı şekilde faaliyette bulunan yetki belgesi sahiplerine hangi ceza uygulanır?

21 / 40

21) Trafik, çevre, yol, kaza gibi mücbir sebeplerin belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi nasıl davranmakla yükümlüdür?

22 / 40

22) Aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi sahiplerinin dikkat etmesi gereken konulardan birisi değildir?

23 / 40

23) Karayolu Taşıma Mevzuatına göre yetki belgesi sahipleri şoförlerin ceza puanlarını kaç ayda bir ilgili mercilerden öğrenmek zorundadır?

24 / 40

24) Karayolu Taşıma Mevzuatına göre yetki belgesi sahipleri şoförlerin ceza puanlarını yılda hangi aralıkla kaç kez Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadır?

25 / 40

25) Yetki belgesi sahipleri, en az kaç ceza puanı alan şoförlerin eğitilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler?

26 / 40

26) Çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermeyen yetki belgesi sahiplerine hangi ceza verilir?

27 / 40

27) İdari para cezalarının ödenme süreleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

28 / 40

28) İdari para cezalarına itiraz süresi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

29 / 40

29) İdari para cezalarına itiraz nereye yapılır?

30 / 40

30) Aşağıda verilenlerden hangisi gönderenin sorumlulukları açısından yanlıştır?

31 / 40

31) Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre nitelikli şoför çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine hangi ceza uygulanır?

32 / 40

32) Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre SRC belgesi bulunmayan bir şoförü sefere gönderdiklerinde hangi ceza uygulanır?

33 / 40

33) Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

34 / 40

34) Taşımacılık faaliyetinde bulunan taşıtlardan 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurtiçindeki taşıtlar ile geçerli muayene süresi yurtdışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli ARAÇ MUAYENESİ OLMAYAN TAŞITLARA aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

35 / 40

35) Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde TAKOGRAF TAKTIRMAYAN TAŞITLAR için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

36 / 40

36) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olmayan herhangi taşıtla taşıma işi yaptıkları tespit edildiğinde hangi ceza verilir?

37 / 40

37) Ankara – Budapeşte arasında yolcu taşımacılığında istihdam edilecek şoförün sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 40

38) İstanbul – Bağdat arasında YÜK taşımacılığında istihdam edilecek şoförün sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 40

39) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari araç kullanan şoförlerin alması zorunlu olan psikoteknik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

40 / 40

1) Uluslararası eşya yük ve kargo taşımacılığı belgesi aşağıda verilen mesleki yeterlilik belgelerinden hangisidir?

Your score is