İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ ORGANİZASYONU TESTİ – 2

İş Güvenliği ve İş Organizasyonu - 2

1 / 35

1) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

2 / 35

2) Sürücülerin bir noktadan başka bir noktaya giderken takip edecekleri veya izleyecekleri yola ne denir?

3 / 35

3) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

4 / 35

4) İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana ne ad verilir?

5 / 35

5) “Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 35

6) Aşağıdakilerden hangisi lojistik firma yetkilisinin yükleme yaparken dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer almaz?

7 / 35

7) Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?

8 / 35

8) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığıdır?

9 / 35

9) Az tehlikeli iş yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kaç yılda bir yenilenir?

10 / 35

10) Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre güzergâh ve zaman planlaması nasıl yapılır?

11 / 35

11) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı güvenliği açısından yanlıştır?

12 / 35

12) İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre iş yerinde meydana gelen çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

ÖNEMLİ OKUYUNUZ!!!

ÖNLEME: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder.

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder.

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

13 / 35

13) . Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

14 / 35

14) Aşağıdakilerden hangisi araca yükleme yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

15 / 35

15) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım değildir?

16 / 35

16) Aşağıdakilerden hangisi belge ve eşya kontrolünün sürücülere sağladığı faydalardan biridir?

17 / 35

17) Bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği konusunda aksaklık varsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

18 / 35

18) Bozulabilir gıda maddelerinin kaç derecede taşınacağı........................  bakılarak yapılır ve soğutucu cihaz buna göre ayarlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

19 / 35

19) Tehlikeli madde taşıyan araçta aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

20 / 35

20) Yüksek şiddetli gürültüye maruz kalan kişide aşağıdakilerden hangisi oluşur?

21 / 35

21) Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergâh avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

22 / 35

22) I - Yolcuların olduğu kabin

II - Yangının başladığı kısım

III - Yakıt deposu

Yangın çıkan bir araçta, müdahale önceliği sırası aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 35

23) İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

24 / 35

24) İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

25 / 35

25) İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz?

26 / 35

26) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörlerden biri değildir?

27 / 35

27) Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

28 / 35

28) Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

29 / 35

29) Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki "iş öncesi hazırlık aşamalarından" hangisini yapmak zorunda değildir?

30 / 35

30) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yurt içi taşımalarda, eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 35

31) Hizmet sözleşmesinin karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 35

32) Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

33 / 35

33) İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlere ne denir?

34 / 35

34) İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre; iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline ne denir?

ÖNEMLİ OKUYUNUZ!!!

ÖNLEME: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder.

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder.

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

35 / 35

35) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölümüne sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaylar ne olarak tanımlanmaktadır?

Your score is