İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ ORGANİZASYONU TESTİ – 1

İş Güvenliği ve İş Organizasyonu - 1

1 / 40

1) Aşağıdakilerden hangisi işin tanımıdır?

2 / 40

1) İş sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı nedir?

3 / 40

2) Araç yola çıkmadan önce yolcu veya yük listelerinin kontrol edilmesi neden önemlidir?

4 / 40

3) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden biri olamaz?

5 / 40

4) Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonunda yapılan belge kontrolü işlerinden biri değildir?

6 / 40

5) İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kurallarının uygulanması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi yoktur?

7 / 40

6) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda düzenlenen taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8 / 40

7) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari dava sayılmaz?

9 / 40

8) Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinde yapılacak ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

10 / 40

9) Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonunda iş öncesi yapılan hazırlıklardan değildir?

11 / 40

10) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevlerinden değildir?

12 / 40

11) İş ergonomisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13 / 40

12) Çalışan-işveren ilişkilerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve iş yerinin çevreye verdiği zararların denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

14 / 40

13) Bir eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, kabının yenilenmesi, yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin tümü aşağıdaki ifadelerden hangisiyle belirtilir?

15 / 40

    14)
  1. Eller
  2. Gözler
  3. Baş

Sıcak bir malzemeyi tutmaktan kaynaklanan iş kazası sonucunda; yukarıdaki organlardan öncelikle hangisi etkilenir?

16 / 40

15) Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliğine göre 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında verilecek idari para cezalarına karşı kaç gün içerisinde hangi makama itirazda bulunulabilir?

17 / 40

16) Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları konusunda işletmelerin ve kişilerin sosyal sorumlulukları arasında yer almaz?

18 / 40

17) Aşağıdakilerden hangisi güzergâh planlamasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

19 / 40

18) I. Yakıt kontrolü
II. Lastik kontrolü
III. Aracın dış ve iç fiziksel kontrolü
IV. Polen filtresi temizliği
Araç yolculuğa çıkmadan önce yukarıdaki kontrollerden hangisi yapılır?

20 / 40

19) Aşağıdakilerden hangisi CMR'nin kapsamı dışında olan hallerden değildir?

21 / 40

20) Aşağıdakilerden hangisi taşıma aracına yüklenen yüklerden parsiyel yükün tanımıdır?

22 / 40

21) İş yerinde iş nedeniyle meydana gelen ve ölüme sebebiyet veren veya kişiye ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaya ne ad verilir?

23 / 40

22) İş organizasyonunun fiziksel kontrollerinden araç içi ve dışı kontrolleri yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

24 / 40

23) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonucunda oluşan zararlardan değildir?

25 / 40

24) Aşağıdakilerden hangisi, bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere verilen addır?

26 / 40

25) İş kazası sonrasında bedensel bütünlüğü ihlal edilen çalışanın mesleğini tam ya da gerektiği gibi yürütmesine engel olan veya zorlaştıran durum aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 40

26) Tehlikeli madde taşıyan araçta aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

28 / 40

27) İş organizasyonunda aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

29 / 40

28) Aşağıdakilerden hangisi İş kazasının tanımıdır?

30 / 40

29) Aşağıdakilerden hangisi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye verilen addır?

31 / 40

30) CMR sigortası kapsamında teminat altına alınan taşımacının sorumluluğu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

32 / 40

31) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden sağlık merkezine ilk önce taşınmalıdır?

33 / 40

32) Aşağıda belirtilen idarelerden hangisi tarafından alınan vergi ve resimler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmaz?

34 / 40

33) Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden biridir?

35 / 40

34) Ticari araç sürücüsü, aşağıdaki iş öncesi hazırlık aşamalarından hangisini yapmak zorunda değildir?

36 / 40

35) İş güvenliği talimatına göre aşağıdakilerden hangisi ticari araç sürücülerinin uyması zorunlu olan kurallar arasında yer almaz?

37 / 40

36) İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz?

38 / 40

37) Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı sürücü davranışlarından biri değildir?

39 / 40

38) Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde, iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olarak çalışanların görev ve sorumluluklarındandır?

40 / 40

1) "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına göre; "Sigortacı, ödediği tedavi giderleri tazminatı tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer."

Bu sigortacılığın hangi ilkesi gereğidir?

Your score is